2012 VII. ročník             

Po úspešných predchádzajúcich ročníkoch konferencie RESpect organizačný výbor organizuje tohto roku jej už siedme pokračovanie znova v atraktívnej lokalite, akou určite je Poráčska dolina a v nej situované rekračné stredisko PoráčPark.

Pre záujemcov o účasť na tejto konferencii sú pripravené zaujímavé odborné oblasti, akými sú:

  • Biomasa, solárna, veterná a geotermálna energia
  • Podpora výskumu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
  • Aktuálne trendy v podnikaní, ekonomike a manažmente energetiky

 

Organizačný výbor konferencie si Vás týmto dovoľuje pozvať k účasti na VII. ročníku medzinárodnej konferencie RESpect 2012 konanej pod záštitou dekana Fakulty BERG, prof. Ing. Gabriela Weissa, PhD.

 

pri príležitosti 60. výročia založenia Fakulty BERG 
(vtedy Baníckej fakulty)

 

Vedecký výbor konferencie

prof. Ing. Adriana CSIKÓSOVÁ, CSc.,

prof. Ing. Michal CEHLÁR, PhD.,

prof. Ing. Peter HORBAJ, PhD.,

prof. Ing. Jozef JANDAČKA, PhD.,

doc. Ing. Zdeněk DOSTÁL, PhD.,

doc. Ing. Petr BAČA, PhD.,

doc. Ing. Dušan KUDELAS, PhD.,

doc. Ing. Štefan KUZEVIČ, PhD.,

doc. Ing. Radim RYBÁR, PhD.,

doc. Ing. Peter Tauš, PhD.,

doc. Ing. Jiří VANĚK, PhD.

 

Organizačný výbor konferencie

doc. Ing. Peter Tauš, PhD.

Ing. Marcela TAUŠOVÁ

Ing. Ján Koščo, PhD.

 

Dôležité termíny:

 

Zaslanie prihlášky na konferenciu a abstraktu príspevku podľa pokynov. Prihlášku a abstrakt je možné zaslať poštou, alebo e-mailom na kontaktnú adresu marcela.tausova@tuke.sk, termín:

15.  február 2012

 

Zaslanie príspevkov podľa pokynov, termín:

05. marec 2012

 

Detailné informácie a organizačné pokyny nájdete v tejto pozvánke:

Pozvánka

 

Vzhľadom k obmedzenej kapacite konferenčných priestorov si Vás dovoľujeme upozorniť, aby ste prihlášku zaslali v čo najkratšom čase!

 

Záväznú prihlášku na konferenciu nájdete tu:

Záväzná prihláška.

Prednesené príspevky na konferencii budú vydané v recenzovanom zborníku. Autorov prosíme o dodžanie termínov uvedených v pozvánke. Abstrakt a samotný príspevok zasielajte na adresu organizačného výboru konferencie v šablóne, ktorú odporúčame priamo editovať.

Šablóna abstrakt

Šablóna príspevok

 

Na Vašu účasť, prínosné informácie a príjemnú spoločnosť sa teší

Organizačný výbor konferencie RESpect 2012