Program konferencie

Program vo formáte pdf si môžete stiahnuť tu.


Utorok, 26. 03. 2013

12.00 – 20.00   Prezentácia účastníkov a ubytovanie

16.00 – 18.00   Panelové diskusie na tému OZE na Slovensku

 

Streda, 27. 03. 2013

08.00 – 09.00   Prezentácia účastníkov

09.00 – 09.20      Otvorenie konferencie

Peter Tauš, TU v Košiciach, F BERG, odborný garant konferencie

 

09.20 – 12. 30   Odborné prednášky

 

Vplyv predsúšania dendromasy z plantážnicky pestovaných porastov na vlastnosti biopaliva - energetickej štiepky

Ladislav Dzurenda, Technická univerzita vo Zvolene

 

SPAĽOVANIE DREVNÝCH PELIET S PRÍDAVKOM ADITÍV

Jozef Jandačka, Katedra energetickej techniky, Strojnícka fakulta ŽU v Žiline

 

VYUŽITE TEPELNÝCH TRUBÍC PRI  ZÍSKAVANÍ  TEPLA ZO SPALÍN

Štefan Papučík, Katedra energetickej techniky, Strojnícka fakulta ŽU v Žiline

 

TEPLOTA VONKAJŠIEHO SPAĽOVACIEHO VZDUCHU VERZUS TEPELNÝ VÝKON V LOKÁLNOM ZDROJI TEPLA

Jozef Jandačka, Katedra energetickej techniky, Strojnícka fakulta ŽU v Žiline

 

ZNEŠKODŇOVANIU KOMUNÁLNEHO ODPADU V EU z pohľadu alternatívneho zdroja energie

Peter Horbaj, TU v Košiciach, Strojnícka  fakulta

 

10.55 – 11.10   Prestávka na kávu

 

EXPERIMENTÁLNE MERANIA FÁZOVEJ PREMENY NH3 V GRAVITAČNEJ TEPELNEJ TRUBICI NA SIMULAČNOM ZARIADENÍ HĹBKOVÉHO VRTU

Martin Vantúch,  Katedra energetickej techniky, Strojnícka fakulta ŽU v Žiline

 

Obnoviteľnosť a dynamická predikcia zásob geotermálnych zdrojov: aplikácia princípu teplotnej odozvy a regeneračného času v podmienkach

hydrogeotermálnej štruktúry Bešeňovská elevácia Branislav Fričovský, TU v Košiciach, F BERG

 

Efektívnosť využívania geotermálnej energie pri výrobe elektriny v hybridnej tepelnej elektrárni

Ladislav Böszörményi, TU v Košiciach, Stavebná fakulta

 

12.30 – 14.00  Obed

14.00 – 16.00   Odborné prednášky

 

Srovnání termografické a vizuální ispekce fotovoltaické elektrárny

Ján Strnadel, VÚT v Brne

 

Využitie solárnych elektrární Slovenska

Imrich Buranský, SPOROPS

 

Ziskovosť FVE pre rok 2013

Jana Tomčejová, externá doktorandka, TU v Košiciach, F BERG

 

VÝKON SLNEČNÉHO ŽIARENIA NA POVRCHU ZEME

Zdeněk Dostál, EF ZU v Žiline, Detašované pracovisko v Liptovskom Mikuláši

 

MOŽNOSTI VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE NA VENKOVĚ V ČR – PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTĚTÍN

Mária Pákozdiová, Mendelova Univerzita v Brne

 

Mapa spotreby energií po roku prevádzky

Imrich Buranský, SPOROPS

 

16.00  - 17.00     Odborná diskusia pri káve

17.00 - 18.00      Večera

18.00   - ...          Ochutnávka vín vedená someliérom, pečenie prasaťa na ražni a jeho ekologická likvidácia účastníkmi konferencie

 

Štvrtok, 28. 03. 2013

08.00 – 12. 30  Odborné prednášky

 

POUŽITÍ ADITIV ELEKTROLYTU OLOVĚNÝCH AKUMULÁTORŮ

 

Petr Bača, VUT Brno

 

Pulzní formace olověných akumulátorů

Sebastian Vaculík, VUT Brno

 

Teplotní závislost elektroluminiscenční emise solárních článků  

Roman Gvritishvili, VUT Brno

 

Jev "šnečích cestiček" na fotovoltaických panelech

Jiří Vaněk, VUT Brno

 

POrovnání termografické a vizuální inspekce fotovoltaické elektrárny

Jan Strnadel, VUT Brno

 

10.00 – 10. 20    Prestávka na kávu

 

Nestacionárne aerodynamické efekty na veterných

zariadeniach

Martina Urbanová, ÚPaM F BERG, TU v Košiciach

 

Ekonomické hodnotenie FV elektrární na Slovensku

Zuzana Fabiánová, ÚPaM F BERG, TU v Košiciach

 

Počítačové modelovanie prevádzkových parametrov prototypov slnečných vzduchových kolektorov na báze recyklovaných plastov

Denisa Kristófova, ÚPaM F BERG, TU v Košiciach

 

Fluidné a energetické pomery v matrici kovovej peny

Martin Beer, ÚPaM F BERG, TU v Košiciach

 

12. 30  - Obed a ukončenie konferencie