Charakteristika pracoviska

 

Centrum obnoviteľných zdrojov energie (OZE) je organizačnou súčasťou fakulty Baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach.

Centrum OZE vzniklo v roku 2004 a jeho úlohou je poskytnutie adekvátnych podmienok pre vedecko-výskumnú činnosť pracovníkov a študentov Fakulty BERG v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie. Nemenej podstatnou oblasťou činnosti centra je skvalitnenie samotného vyučovacieho procesu predmetov zameraných daným smerom. Samozrejmosťou je aj poradenstvo v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie.

 

Odborné zameranie pracoviska

 

  • riešenie vedecko-technických projektov, grantov a výskumných úloh týkajúcich sa využívania obnoviteľných zdrojov energie,
  • projektovanie nových a zdokonaľovanie existujúcich technológií na využitie OZE,
  • projektovanie synergických technológií v oblasti využívania OZE,
  • projektovanie technológií na úsporu prevádzkových nákladov TU v Košiciach v oblasti dodávok tepelnej a elektrickej energie,
  • poskytovanie monitorovacieho a riadiaceho laboratória na účely cvičení, riešenie semestrálnych, diplomových a dizertačných prác študentov,
  • organizácia exkurzií pre študentov vysokých a stredných škôl,
  • bezplatné i komerčné poradenské služby pre verejnosť v oblasti využívania OZE, znižovania energetickej náročnosti a samotných úspor energie.

 

Odborná garancia pracoviska

 

Pracovisko združuje odborníkov z Technickej univerzity v Košiciach, ktorí sa systematicky venujú predmetným oblastiam z odborného hľadiska. Stálymi členmi Centra OZE sú pracovníci Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, k spolupráci sú prizvaní pracovníci Strojníckej fakulty a Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach