Navrhovanie fotovoltaických zariadení

Aktuality a súbory na stiahnutie k výuke

Predmet je zameraný na problematiku využitia slnečnej energie na výrobu energie elektrickej pomocou fotovoltaických zariadení.

V rámci predmetu budú definované základné aspekty fotovoltaických zariadení a možností ich využívania – solárne, geomorfologické, legislatívne, technické a ekonomické podmienky platné pre územie SR.

Osnova predmetu: (Na stiahnutie: Osnova predmetu)

 

  1. Solárne podmienky na území SR.
  2. Legislatívne podmienky a podpora FV systémov.
  3. Fotovoltaický jav, FV články a ich charakteristiky.
  4. Fotovoltaické systémy.
  5. Navrhovanie ostrovnej FV elektrárne.
  6. Navrhovanie FV elektrárne pripojenej do siete.
  7. Ekonomika FV systémov.
  8. Súčasné trendy vo fotovoltaike vo svete a na Slovensku.

Osnova cvičení:

1.      Analýza solárnych podmienok vybraných lokalít na území SR.

2.      Analýza množstva elektrickej energie vyrobenej zadaným FV systémom.

3.      Výber optimálneho variantu financovania FV elektrárne.

4.      Ekonomické posúdenie navrhovanej FVE.

5.  Environmentálny dopad výroby elektrickej energie navrhnutou FVE.


Cvičenia budú založené na výpočtoch a analýzach programu PV GIS, kde budú študenti samostatne navrhovať zadané FVE.

Odkaz na stránku programu PV GIS:

(Všetky údaje z uvedenej aplikácie sú prevzaté z nasledovného zdroja: Šúri M., Huld T.A., Dunlop E.D. (2005). PVGIS: a web-based solar radiation database for the calculation of PV potential in Europe. International Journal of Sustainable Energy, 24, 2, 55-67)

Odhad výroby elektrickej energie z FV systému

Súhrnné solárne a geomorfologické údaje

Animácie solárneho žiarenia

Pri navrhovaní FVE budeme okrem iného využívať aj konfigurátory FVE. Jedným z nich je aj konfigurátor od firmy

Fronius International GmbH. Link na slovenskú mutáciu je tu

 

 


Aktuality a súbory na stiahnutie

Prednáška č. 2

Prednáška č. 2 bude zameraná na oboznámenie sa so zložením FV elektrární. Povieme si, z akých komponentov sa skladá FVE a aké sú hlavné spôsoby zapojenia FVE. Oproti pôvodnej osnove nastáva posun, nakoľko sa v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (www.siea.gov.sk) pripravuje...

—————

Prednáška č. 3

V tejto časti výuky sa zameriame na konfiguráciu FV poľa. V prvom kroku si určíme, aký typ FV panela použijeme pri zadanej FVE na základe údajov z prednášky č. 2. Ako vieme, pre geografickú polohu a geomorfologické podmienky Slovenska sú pre stacionárne konštrukcie vhodné FVP polykryštalické,...

—————

Prednáška č. 4

V tejto časti si určíme odhadované množstvo elektriny vyrobenej navrhnutou FVE za rok, resp. sledované obdobie. Pre tento výpočet je vhodných viacero aplikácií, jednou z nich je spomínaná stránka aplikácie PV GIS Ďalšou vydarenou aplikáciou je program METEONORM, ktorý je však ponúkaný...

—————