Referencia 1

Referencia 1

Projekt: "INŠTALÁCIA 1 MW TEPELNÉHO ČERPADLA V OBJEKTE
UVL KOŠICE"

V roku 2007 bolo naše Centrum obnoviteľných zdrojov energií pri TU v Košiciach, fakulte BERG, ÚPaM oslovené vedením Univerzity veterinárneho lekárstva v Košiciach na vypracovanie štúdie možnosti využitia tepelného čerpadla na
vykurovanie areálu UVL a následne spracovaním projektu realizácie. Realizácia bola ukončená v októbri r. 2008, kedy začala skúšobná prevádzka. Jedná sa o najväčšie tepelné čerpadlo na Slovensku.