Využívanie a ochrana zemských zdrojov

            Cieľom predmetu Využitie a ochrana zemských zdrojov je oboznámiť študentov s vybranými surovinovými zdrojmi. Všetky tieto zemské zdroje sú spracované v osobitných kapitolách, ktorých členenie je nasledovné:

- základná charakteristika,

- ložiská vo svete a na Slovensku,

- ťažba,

- úprava a spracovanie,

- využitie.

Pri každom z týchto zdrojov je jedna kapitola venovaná vplyvu celého reťazca ťažobných a výrobných postupov na životné prostredie.

Predmet je postavený tak, aby poskytol komplexný pohľad na možnosti optimalizácie získavania, spracovania a využitia týchto zdrojov z pohľadu neobnoviteľných zdrojov, ako aj z pohľadu ochrany životného prostredia.

 

Osnova predmetu:

 

Cvičenia:

1. týždeň: Uhlie I. – klasifikácia, zloženie uhlia, zásoby uhlia, chemické využitie uhlia.

2. týždeň: Uhlie II. – situácia na Slovensku, zdokonalené technológie spaľovania tuhých palív, možnosti spracovania a využívania hnedého uhlia.

3. týždeň: Magnezity I. – klasifikácia, ložiská a ťažba magnezitu, úprava magnezitovej suroviny.

4. týždeň: Magnezity II. – ďalšie možnosti spracovania magnezitov, možnosti využitia magnezitov, vplyv na životné prostredie.

5. týždeň: Železo I. – klasifikácia, ložiská a ťažba železných rúd, úprava železných rúd.

6. týždeň: Železo II. – využitie železa, charakteristika hutníctva železa a ocele na Slovensku, vplyv použitých technológií na životné prostredie

7. týždeň: Vápence – klasifikácia, ložiská a ťažba, využitie vápencov, vplyv na životné prostredie. (Priebežná kontrola č. 1)

8. týždeň: Zeolity - klasifikácia, ložiská a ťažba, využitie vápencov, vplyv na životné prostredie.

9. týždeň: Bentonity – klasifikácia, ložiská a ťažba, využitie vápencov, vplyv na životné prostredie.

10. týždeň: Keramické íly, sadrovec a anhydrit – klasifikácia, ložiská a ťažba, využitie vápencov, vplyv na životné prostredie.

11. týždeň: Drahé kamene – klasifikácia, ložiská a ťažba, využitie vápencov, vplyv na životné prostredie.

12. týždeň: Pôda – klasifikácia, zloženie a kvalita pôdy, pôdne typy na Slovensku, kontaminácia pôd, pôdna erózia. (Priebežná kontrola č. 2)

13. týždeň: Vplyv baníctva na životné prostredie. Vplyv hlbinnej ťažby na životné prostredie. Vplyv povrchovej ťažby na životné prostredie

 

Podmienky absolvovania predmetu a spôsob hodnotenia študentov:

 

    Podmienkou pre získanie zápočtu je aktívna účasť študenta na seminároch a úspešné absolvovanie dvoch priebežných kontrol. V prípade fyzickej neprítomnosti na cvičeniach v rozsahu do 25% celkového rozsahu semestra musí študent svoju neprítomnosť ospravedlniť príslušným dokladom, v prípade neprítomnosti nad rozsah 25% celkového rozsahu semestra nie je možné udeliť zápočet.

    Úspešné absolvovanie priebežnej kontroly je podmienené získaním aspoň polovičnej bodovej hodnoty z celkového počtu 40 bodov za každú kontrolu. Neúspešný výsledok každej priebežnej kontroly je možné opakovať do 14 dní. V prípade neabsolvovania všetkých priebežných kontrol nie je možné udeliť zápočet.

 

Dočasné učebné texty si môžete stiahnuť tu